يكشنبه 9 تير 1392 متقاضيان مهمان دائم

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي مهمان دائم:

دانشجو مي بايست پس از مراجعه حضوري به آموزش مركز مبدا و تكميل 
فرم تقاضا يكي از  شرايط زير را دارا باشد.

رديف

نوع درخواست

مدارك لازم

1

 

 

ازدواج پس از قبولي در كنكور(مخصوص دانشجويان دختر)

v     تصوير سند ازدواج

v     تصوير سند منزل يا اجاره نامه

v     گواهي اشتغال به كار همسر

v     رضايت نامه كتبي همسر

v     گذراندن دروس دانشپذيري(مخصوص دانشجويان فراگير)

2

 

تغيير محل كار دانشجو پس از قبولي در كنكور(دانشجويان دختر وپسر)

v     نامه تغيير محل كار دانشجو با ذكر تاريخ

v     رضايتنامه كتبي سرپرست خانواده

v     گذراندن دروس دانشپذيري(مخصوص دانشجويان فراگير)

3

 

تغيير محل كار سرپرست دانشجو پس از قبولي در كنكور(مخصوص دانشجويان دختر)

v     نامه تغيير محل كار سرپرست قانوني با ذكر تاريخ

v     رضايتنامه كتبي سرپرست خانواده

v     گذراندن دروس دانشپذيري(مخصوص دانشجويان فراگير)

4

 

بيماري دانشجو پس از قبولي در كنكور

v     نامه ازكميسيون پزشكي كه نامبرده داراي بيماري حاد مي باشد .

v     گذراندن دروس دانشپذيري(مخصوص دانشجويان فراگير)

5

دانشجويان ايثارگر وواقوام درجه يك (پس از گذراندن يك ترم)

v     نامه از اداره بنياد شهيد وامور ايثارگران و جانبازان

v     رضايتنامه كتبي از سرپرست خانواده


 


توجه:

1-تصوير مدارك مربوطه بايد خوانا وبدون هيچ گونه تا خوردگي باشد.

2-درخواست دانشجو مي بايست مطابق تقويم آموزشي دانشگاه كه در سايت دانشگاه يا تابلو اعلانات درج مي گردد ارائه شود.

3-دانشجوي مهمان دائم مي تواند تاآخرين نيمسال در مركز مقصد تحصيل نمايد وليكن مدرك دانش آموختگي در مركز مبدا صادر مي شود.

4-نتيجه نهايي درخواست تا قبل از انتخاب واحد يا حذف و اضافه مشخص خواهد شد واز طريق سايت گلستان(قسمت اطلاعات جامع) قابل پيگيري خواهد بود.

 

 
امتیاز دهی