تاریخ و زمان مراجعه حضوری ثبت نام دانشجویان جدید

تاریخ و زمان مراجعه حضوری ثبت نام دانشجویان جدید

96/7/4 ساعت 14-8 رشته روانشناسی

96/7/5 ساعت 14-8 رشته های حقوق و علوم تربیتی

96/7/10  ساعت 14-8 رشته های حسابداری کشاورزی ریاضی زیست مترجمی زبان کامپیوتر ادبیات فارسی

96/7/11  ساعت 14-8 رشته های مدیریت دولتی مدیریت صنعتی - مشاوره

 
امتیاز دهی