تغییر امتحانات پایان ترم به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند، طبق دستور رییس محترم مرکز سنجش و آزمون ، کلیه امتحانات پایان ترم در تاریخ 96/10/7 به روز دوشنبه مورخ 96/10/25 انتقال یافت
 
امتیاز دهی