تمدید مهلت درخواست تغییررشته /تغییرگرایش ، مهمان و مهمان دائم دانشجویان

   احتراماَ با توجه به عدم موفقیت ارائه درخواست مهمان و مهمان دائم و تغییررشته برخی دانشجویان موارد ذیل را به آگاهی می رساند:

1- مهلت ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییررشته / گرایش درسیستم جامع آموزشی گلستان از تاریخ 1/11/961لغایت 8/11/96 تمدید گردید.


2- مهلت ارائه درخواست مهمان / مهمان دائم و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد از تاریخ 1/11/96 لغایت8/11/96 تمدید گردد

 

 
امتیاز دهی